2018-05-21

Zasady rozliczeń

 • Zasady rozliczeń
  • Rozliczanie z Odbiorcą za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków są prowadzone przez Spółkę wyłącznie w oparciu o ceny i stawki opłat określone w zatwierdzonych taryfach.
  • Długość okresu obrachunkowego określa umowa, przy czym jest to okres nie krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż dwa miesiące.
  • Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego, a w przypadku jego braku - w oparciu o przeciętne normy zużycia wody podane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. 2002 Nr 8 poz. 70).
  • Odczyt wskazań wodomierza oraz wystawienie faktury za wodę i ścieki wykonywane jest przez Spółkę co 1 - 2 miesiące (okres obrachunkowy). Wodomierze w gospodarstwach domowych indywidualnych odczytywane są co 2 miesiące.
  • W przypadku niemożności (przeszkody) odczytania stanu wodomierza Spółka oblicza ilość dostarczonej wody i wystawia fakturę na podstawie średniego zużycia wody w ostatnich 3 miesiącach. Rozliczenie za rzeczywiście zużytą wodę i odprowadzone ścieki nastąp i po odczytaniu wskazań wodomierza.
  • W przypadku unieruchomienia wodomierza ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe - na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego. Jeżeli okres unieruchomienia wodomierza nie jest możliwy do ustalenia, to przyjmuje się czas od ostatniego odczytu poprzedzającego ujawnienie unieruchomienia wodomierza.
  • W przypadku zmiany cen i stawek opłat nie są wykonywane dodatkowe odczyty wszystkich wodomierzy w dniu zmiany cen. Ilość dostarczonej wody między kolejnymi odczytami wodomierza rozdzielana jest proporcjonalnie do ilości dni w okresie przed i po zmianie cen i opłat.
  • Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego.
   Uwaga. Według definicji podanej w ustawie urządzeniem pomiarowym jest przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzanych ścieków, znajdujący się na przyłączu kanalizacyjnym.
  • W przypadku braku urządzenia pomiarowego ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie umowy, jako równą ilości wody pobranej z sieci wodociągowej Spółki, ujęć własnych Odbiorcy i z innych źródeł. Ponieważ urządzenia pomiarowe stosowane są bardzo rzadko, w praktyce ilość odprowadzonych z nieruchomości ścieków ustalana jest na podstawie ilości pobranej wody, zmierzonej przez wodomierz.
  • Ilość odprowadzonych ścieków może być też ustalana jako równa ilości wody pobranej, pomniejszonej o ilość wody bezpowrotnie zużytej, określoną zgodnie z przepisami ustawy.
  • Należności za wodę i ścieki ustala się jako iloczyny taryfowych cen i stawek opłat oraz odpowiadających im ilości świadczonych usług.
  • Sposób wyliczenia faktury VAT, wystawianej indywidualnie dla każdego punktu świadczenia usługi:

-  ilość m3 wody i(lub) ścieków mnoży się przez ich cenę jednostkową netto, co stanowi wartość sprzedaży netto,

-  stawkę opłaty abonamentowej (w zł/miesiąc) mnoży się przez ilość miesięcy, które upłynęły od ostatniego rozliczenia,

-  od wartości sprzedaży netto oblicza się kwotę podatku VAT według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży (VAT z

obowiązującymi przepisami,

-  do wartości sprzedaży netto dodaje się kwotę podatku VAT i otrzymuje się wartość sprzedaży brutto.

Faktury VAT za wodę i ścieki wystawiane są w Biurze Obsługi Klienta ZWIK i przesyłane za pośrednictwem poczty tradycyjnej na wskazany przez Odbiorcę adres lub wystawiane na miejscu bezpośrednio po odczycie przez inkasenta ZWIK.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się